Obrazek
Obrazek
Wielkie Księstwo Mazowsza 
Mazowsze
Geografia
Historia
Język
versâ mazovsko
Mazowsze jest krajem unitarnym z decentralizowanym podziałem administracyjnym. Dzieli się 
na 10 ziem (maz. 
źemô), 45 powiatów (maz. starostfo) i 322 gminy (maz. wujtostfo), dodatkowo 
wydzielono terytorium stołeczne (maz. 
tronovo terytorô). 
 
Władzę administracyjną w ziemiach sprawują władze samorządowe oraz organy administracji 
rządowej. Władzę samorządową sprawuje izba ziemska wybierana w wyborach powszechnych i 
bezpośrednich na okres 4 lat i, jako organ wykonawczy, urząd kasztelański, na którego czele 
stoi kasztelan wybierany przez izbę ziemską. Władze centralne reprezentowane są w postaci 
urzędu gubernatorskiego, na którego czele stoi gubernator powoływany przez Wielkiego 
Księcia i sprawujący nadzór nad legalnością działania samorządu ziemskiego. Poza zwykłymi 
ziemiami istnieją dwie ziemie autonomiczne (maz. 
samovůadno źemô) utworzone na obszarach 
zamieszkanych przez mniejszości etnograficzne. Autonomiczna Ziemia Kurpiowska (maz. 
Samovůadno Zemô Kurpôfsko) składa się z dwóch obszarów: terenów Kurpiowszczyzny Białej 
oraz terenów Kurpiowszczyzny Zielonej. Autonomiczna Ziemia Łowicka (maz. 
Samovůadno 
Zemô Ůovicko
) zajmuje tereny historycznego tzw. Księstwa Łowickiego (obszarowi dóbr 
łowickich, stanowiących pierwotnie posiadłość arcybiskupów gnieźnieńskich). Autonomia tych 
ziem dotyczy szerszego decydowania o sprawach lokalnych przez izby ziemskie niż jest to w 
przypadku zwykłych ziem. Również gubernator tych ziem jest powoływany przez Wielkiego 
Księcia wyłącznie z pośród mieszkańców danych ziem. 
 
Powiaty są jednostkami samorządowymi, a ich władzę stanowi rada powiatu wybierana w 
wyborach powszechnych i bezpośrednich na okres 4 lat. Władzę wykonawczą stanowi urząd 
starosty powiatowego, na którego czele stoi starosta wybierany przez radę powiatu.  
 
Gminy są samorządowymi jednostkami podziału administracyjnego kraju, a ich władzę stanowi 
rada gminy wybierana w wyborach powszechnych i bezpośrednich na okres 4 lat. Władzę 
wykonawczą w gminach stanowią wójtowie lub burmistrzowie (w gminach miejskich) wybierani w 
wyborach bezpośrednich. Istnieją trzy rodzaje gmin: gminy wiejskie obejmujące wyłącznie tereny
 wiejskie; gminy miejsko-wiejskie obejmujące zarówno obszar miasta jak i tereny wiejskie; gminy 
miejskie obejmujące wyłącznie obszar miasta.  
 
Miastami są te miejscowości które otrzymały prawa miejskie lub którym został nadany status 
miasta. Miasta mają określone granice i terytorium. Obszar miast wchodzących w skład gmin 
miejskich pokrywa się dokładnie z obszarem tych gmin, natomiast obszary miast wchodzących w
 skład gmin miejsko-wiejskich stanowią tylko część powierzchni tych gmin. Obecnie na 
Mazowszu są 93 miasta.  
Wykaz ziem, powiatów i ich stolic
Administracja